عشق آن است كه
هزار بار دوستت داشته باشم
و هربار حس كنم اولین بارى است
كه دوستت دارم