می شناسمت،

چشم های تو

میزبان آفتابِ صبحِ سبزِ باغ هاست؛

می شناسمت...