تو زندگیت منتظر شانس نباش
منتظر ارث هم نباش!
زودتر از همه بیدار شو
دیرتر از همه هم بخواب
اما به توانایی های خودت تکیه کن
دستاورد بی منت خودت، شیرین تره...