گفت: محبت كن، راه دورى نمى رود.
گفتم: برعكس، محبت همه جا مى رود،
از زمين تا آسمان، از دل به دل،
حتّى تا پيش خدا هم مى رود...