- من عاشقت شدم...

+ چی باعث شد این فکر رو کنی؟

- نمیتونم که بهت علائم بدم!

عشقه، سرخک که نیست!🎬 ρeople will talk (1951)