پادشاهی قصد نوشیدن آب از جويباری داشت، شاهينش به جام زد و آب بر روی زمين ريخت.

پادشاه عصبانی شد و با شمشير به شاهين زد. پس از مرگِ شاهين، پادشاه در مسير آب، ماری بسيار سمی دید که مُرده و آب را مسموم کرده.

از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت. مجسمه ای طلایی از شاهين ساخت.

بر یکی از بالهايش نوشتند: یک دوست هميشه دوست شماست حتی اگر كارهايش شما را برنجاند.

روی بال ديگرش نوشتند: هر عملی كه از روی خشم باشد محكوم به شكست است.