درها برای کسانی گشوده
می شوند که
جسارت درزدن داشته باشند
جسارت داشته باش
با امید با عشق بامحبت
با تلاش دربزن
حتمادرهاگشوده خواهندشد

هیچ وقت از رحمت خدا
ناامید نشوید