زندگی،
ریاضیات است
خوبی ها را جمع کنید
دعواها را کم کنید
شادیها را
ضرب کنید
دردها را
تقسیم کنید
از نفرت جذر بگیرید.