تو نشسته در مقابل

من و صد خیال باطل

که به عالم تخیُل

به که اتصال داری...