موفقیت یعنی آنطور که

دل خودتان می خواهد زندگی کنید؛

کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛

آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛

لباسی که خودتان می پسندید را به تن کنید؛

در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید...

به تعبیری با تمام تاسف

"ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند..."