فاصله ها اهمیتی ندارند

اگر تو کیلومتر ها دورتر از من

به صدای ضبط شده ام گوش کنی...

و من اینجا کیلومتر ها دور تر از تو

عکست را بغل بگیرم...

پای دوست داشتن که در میان باشد تمام معادلات عشق عوض میشود و فاصله نزدیکترین مرز من و تو میشود...

راستی از همین فاصله، چه بوی خوبی میدهی امروز...