❄️زندگی شما

دقیقاً یک انتخاب است.🌸🍂اولین

لحظه‌ای که هنگام صبح

متوجه می‌شوید بیدار شده‌اید،

از خودتان سؤال کنید:

روز دیگری آغاز شده است،

دوست داری در این روز

شادی را انتخاب کنی یا غم را؟من امروز شادی رو انتخاب می كنم☘️😍