باشد او که در قلبم اراده میکند تو باشی
حتی اگر تحقق اراده ات بر من دشوار باشد

باشد که همه از آن تو باشم
باشد که از نور برکت خودت به ما بدهی.

زندگیتون پرنور. کارهاتون بی گره ، تنتون سلامت❤️