دستانم

بوی عشـق می‌دهند

بوی انار و خرمالو؛

آنقدر كه كوچه‌های پاييز را

دست در دست خيالت

قدم زدم...