مغزم را نمی دانم

اما قلبم با هر ضربان اسم تو را صدا میزند!