من اتفاقی بودم

كه انگار تنها در

چشمانِ تو رخ ميداد!