💕پنج‌شنبه‌ها

روزهای خوشبخت هفته‌اند

که بختشان بلند است

و حالشان خوب

و لب‌هاشان خندان😁جوری که آدم دوست دارد

شاد باشد و برود کنجی

موزیک گوش کند

و با خودش خلوت کند👌پنج‌شنبه‌ها

ته‌تغاری‌های لوس هفته‌اند و حسابشان از

بقیه‌ی روزها جداست🍂🍓