عشق کلمه ی مخوفیست

که فاجعه به بار می آورد

مثل وقتی که چشمانت را دیدم...

فاجعه رخ داد

فاجعه ای که قلبم را ویران کرد

روحم را پریشان کرد

و چشمانم را بی قرار کرد

فقط و فقط برای دیدن تو!