زندگی مثل کتابه
بعضی فصلاش غمگینه
بعضی‌هاش شادِ
بعضی‌هاش هیجان‌انگیزه
اما اگه تو هیچوقت اونها رو ورق نزنی
هرگز نمی‌فهمی که فصل بعدی چه چیزی داره
پس نترس از فصل‌های جدید زندگیت!