آدمی را
آدمیت لازم است

عود را
گر بو نباشد هیزم است...