💕زندگی

را باید در لحظه‌ی جاری زیست.🌹🍂دقیقا همین لحظه را جشن بگیر

برای خودت شمعی روشن کن

فنجان چایت را پر کن☕️و با لبخند منظره روبه‌رویت را

به تماشا بشین😘زندگی همین

ثانیه‌های ارزشمند توست🍓🍂