تو را گم می كنم

هر روز و "پیدا" می كنم هر شب؛

بدین سان خواب ها را،

با تو زیبا می كنم هر شب...!