🍂 امشب

براي هم دعاهاى خوب داشته باشيم.دعا كنيم لبخندهايمان از تهِ دل باشد😁

و غصه هايمان سطحی و زود گذردعا كنيم هرگز در پیچ و تابِ زمانه

بی پناه نباشيم❤️

و هرگز دلمان نگیرد

و چشم هايمان هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد.خوشبختی، شادی و آرامش را

براى هم آرزو کنيم🙏🏻🌸