هر کس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند
و عاشقانه زندگی کند
هرگز پشیمان نمیشود