در زندگی خانوادگی،

شوم ترین کلمات این دو هستند:
مال من " ، " مال تو