سه چیزرابه کار بگیر:
عقل، همت،صبر
سه چیز را آلوده نکن:
قلب، زبان، چشم!
اما سه چیز را
هیچگاه و هیچوقت
فراموش نکن:
خدا، مرگ و دوست خوب