دل به دل راه ندارد

که به عینی دیدم؛

دل من غرق در آشوب و

لبش خندان بود...