آرزویم همه این است

که هر صبح دلم

به صدای تپش قلب تو

آغاز شود...