شب

با هجوم بی مروتش

سخت تسخیرم کرده بود

خواستم زنده بمانم

و فکر کردن به تو،

تنها سلاحم بود...