گدایی از حق کن
و حاجت از او خواه
که هیچ ضایع نشود.

فیه ما فیه

يا فرحةَ يعقوب بيوسف؛ مُرِّي بنا
ای شادمانیِ یعقوب ز بازگشت یوسف؛
سری هم به ما بزن❤️