🔸صبح ها وقتی می‌خندی😊

صورتت نماینده قلب خوشحالت می‌شهاونوقت همه می‌فهمند

در پس این چهره شاد

قلبی شادتر ایستاده❤️و شاید اطرافیان هم به احترام اون قلب

و اون لبخند، تبسمی كنند.ماجرای شادی و خنده به همین سادگیه😁