جای مَهــتاب

به تاریکـی شب‌ها

تو بِتــاب!

من فدای تو

به جای همـه گُلـها تو بِخَند...