وقتی آدم ها شما را ترک میکنند،

مانعشان نشوید،

شما با کسانی که رهایتان میکنند،

آینده ای ندارید...