می دونی!

خوشگلی در اصل، هیچ ربطی به قیافه نداره، درباره ی رنگِ مو یا سایز یا شکل نیست.

به نوعِ راه رفتن و صحبت کردن و فکر کردنِ آدم بستگی داره.

اینه که راست بایستی،

مستقیم توی چشمِ مردم نگاه کنی،

لبخندی کشنده به طرفشون پرتاب کنی و بگی:

" گورت رو گم کن، من فوق العادم!"

کفش‌های آبنباتی