🌹🍂آخرش خوب است ‌

قرار است تمامِ سیاه ها سفید شوند

و حتی يك نقطه سیاه برای یادآوری نمانَد👌🌸🍃قرار است

روزهای بهتری برسد.

پس امروز

کارهایی را بکن که انتخابِ توست

و حال تو را بهتر می کند😍و در مسیری باش که دوستش داری

حتی اگر مجبور باشی

خلاف جریانِ رود شنا کنی🌸🍂