آدمای ضعیف: انتقام میگیرن
آدمای قوی: میبخشن
آدمای باهوش: نادیده میگیرن
آدم های بیشعور: دنبال نقطه ضعف میگردن