خیلی ها می خواهند پول دربیاورند تا به آرامش برسند
در حالیکه نمی دانند باید آرامش داشته باشند
تا پول دربیاورند ...