آفتـاب برآمد و یڪبار دیڪَر
نیلوفـران احساس
پاے نڪَـاه خواب آلوده ات
تاب میخورن
برخیـز وپیچڪ باغچہ را
باسلامی تابالاے دیوار دوستی
همــراهی ڪن..