🔻
کسانی که به زندگی
دیگران نور می بخشند
یک روز خورشید می شوند.....