فردا

باز هم به تو فکر خواهم کرد

مثل دریا

به ادامه‌ی خویش...