بعضی از تلخی ها شیرینند؛

مثل تلخیِ لبخند من به یاد تو...