درد دقیقا اینجاست که همیشه کسانی ما را از رفتاری منع می کنند که خودشان دارند انجامش می دهند !

و همینجاست که آدم می فهمد باید زندگی اش را با ذهن و منطقِ خودش تنظیم کند ، نه دهانِ آدم ها ...