دستش را بگیر

نوازشش کن

دعوتش کن به یک رقص

حواست باشد

دنیایِ یک زن هیچ وقت خبرت

نمی‌‌ کند!

به مَردی که زبانِ سکوتِ زن را

بفهمد

باید گفت خدا قوت...