اگر حرف ها وزن ندارند

بی مهری ها درد ندارند

پس چطوری کمرِ آدمها را میشکنند

و یک شبِ آدم را پیر میکنند؟