عشق من شد

سبب خوبی و

رعنایی او؛

داد رسوایی من

شهرت زیبایی او...