یادمه یه بار وسط دعوا داد زد گفت: انقد اخلاقت مزخرفه که هیچ کسی رو جز من نداری!

احمق بود دیگه نمیفهمید انقد دوسش دارم که نیاز به دیگران ندارم...

الان به اندازه موهای سرم رفیق خوب دارم، اونو دیگه ندارم...

تو آخرین دعوا داد کشید گفت:

انقد سرت با رفیقات گرمه که اصلا

منو نمیبینی!

نمیخواست بمونه دنبال دلیل

میگشت!!