به هیچکس اجازه ندهید
تبدیل به یک جاروبرقی شود

و خوشبختی شما را بمکد

دوشاخه را بکشید...