سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را
سر سفره دیگران....

زبانت را در جمع
و چشمت را
در خانه دوست . . .