سازت اگر عشق بنوازد
همه‌ی خلقت خواهند رقصید
و زبانت اگر شیرین باشد
همه‌ی پروانه‌ها گرد تو خواهند آمد !
پس عشق را بنواز
با زبان شیرینت بخوان
و با قلبت پذیرا باش