‏حتی آخرین سزار روم باستان هم قرمه‌سبزی می‌خورد با سالاد شیرازی
بعد شماها سالاد سزار می‌خورین؟